Kayıt
 
 
   
 

Güncel Yazılar | Kategoriler | Ara | RSS

26 Mayıs 2010 Çarşamba
KANALİZASYON VE İÇME SUYU İNŞAATI - SÖZLEŞME
09:08 :: 2201 Views :: 0 Comments ::
 

                                                            SÖZLEŞME

      Madde 1-Sözleşmenin Tarafları

      Bu sözleşme,bir tarafta Bolu ili Gerede İlçesi Mircekiraz köyü Muhtarı Halil Zağlıol(bundan sonra “İdare” olarak alınacaktır) ile diğer tarafta …………………………………………………..………….. adına (bundan sonra “Yüklenici” olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir.   

         Madde 2- Taraflara İlişkin Bilgiler 

         2.1. İdarenin adresi: Mircekiraz köyü Köy odası Gerede BOLU

         Tel no:0 536.225.84.36

                  Elektronik posta adresi (varsa):

         2.2.Yüklenicinin tebligat adresi: ……………………………………………………………………………… olup,

         Tel no: ………………………………..

         Faks no: ……………… …………………..

        Elektronik posta adresi (varsa): ……………………………………………………………..……….dir.

        2.3. Her iki taraf madde 2.1. ve 2.2.’de belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir.Adres değişiklikleri usulüne uyun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır.

        2.4. Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla,elden teslim,posta veya posta kuryesi,teleks faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirimde bulunabilirler.

        Madde 3-Sözleşmenin Dili

        Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır.

        Madde 4-Tanımlar

        Bu Sözleşmenin uygulanmasında İdari Şartname,teknik şartname ve ihale dökümanını oluşturan belgelerde yer alan tanımlar için geçerlidir.

        Madde 5-İş Tanımı

        Sözleşme konusu iş; Bolu ili Gerede İlçesi Mircekiraz köyü Kanalizasyon ve İçme suyu  İnşaatı’dır.İşin teknik özellikleri ve diğer ayrıntıları sözleşme ekinde yer alan ve ihale dökümanını oluşturan belgelerde düzenlenmiştir.

        Madde-6 Sözleşmenin Türü ve Bedeli

        “Bu sözleşme teklif birim fiyat sözleşme olup,idarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için yüklenici tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı olan ………………………. TL.+KDV (rakam) ve (……………………… TL.+ KDV) bedel üzerinden akdedilmiştir.

        Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde,birim fiyat teklif cetvelinde yüklenicinin teklif ettiği ve sözleşme bedelinin tespitinde kullanılan birim fiyatlar esas alınır.

        Madde 7-Sözleşme Bedeline Dahil Olan Giderler

7.1. Taahhüdün (ilave işler nedeniyle meydana gelebilecek artışlar dahil) yerine getirilmesine ilişkin ödenecek vergi (KDV hariç),resim,harç ile ulaşım ve her türlü sigorta giderleri sözleşme bedeline dahildir.

7.2. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi sözleşme bedeline dahil olmayıp idare tarafından yükleniciye ödenecektir.

        Madde 8 – Vergi,Resim ve Harçlar İle Sözleşmeyle İlgili Diğer Giderler

Sözleşmenin düzenlenmesine ilişkin her türlü vergi,resim ve harçlar ile diğer giderler yükleniciye aittir.

        Madde 9- Sözleşmenin Ekleri

        9.1. İhale dökümanı,bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup İdareyi ve Yükleniciyi bağlar.Ancak,sözleşme hükümleri ileihale dökümanını oluşturan belegelerdeki hükümler arasında çelişki ya da farklılık olması halinde,ihale dökümanında yer alan hükümler esas alınır.

        9.2. İhale dökümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir:

        1-İdari Şartname,

        2-Sözleşme Tasarısı,

        3-Teknik Şartname

        4-Birim fiyat tarifleri

        5-Keşifler,projeler ve ekleri

        Madde 10- Sözleşmenin Süresi

        Sözleşmenin süresi,işe başlama tarihinden itibaren (70) yetmiş  gündür.

        Madde 11- İşin Yapılma Yeri,İşyeri Teslim ve İşe Başlama Tarihi

        11.1. İşin yapılma yeri: Bolu ili Gerede İlçesi Mircekiraz köyü Kanalizasyon ve İçme suyu inşaatı

        11.2. İşyerinin teslimine ilişkin esaslar: Sözleşme imzalanmasına müteakip yer teslimi İlçe Özel İdaresi teknik elemanı ve veya Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğü tarafından görevlendirilecek kabul,muayene ve kontrol heyeti tarafından yapılacaktır.

        11.3. İşyeri teslim ve işe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 takvim günü içinde işe başlanır.

        Madde 12- Teminata İlişkin Hükümler

        12.1. Kesin Teminat: Bu işin kesin teminat miktarı; …………………TL (…………………………..)’dir. Yüklenici bu işe ilişkin olarak ………………….. TL. (……………………………TL.) kesin teminat vermiştir.

        12.2. Ek Kesin Teminat: Fiyat farkı verilmesi öngörülen bir durum ortaya  çıktığında,fiyat farkı olarak ödenecek bedelin,sözleşme bedelinde artış meydana gelmesi halinde ise bu artış tutarının % 6’sı oranında,teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden ek kesin teminat alınacaktır.Fiyat farkı ödenmesi söz konusu olursa buna ilişkin ek kesin teminat hak edişlerinden kesinti yapmak suretiyle de karşılanabilir.

        12.3. Yüklenici tarafından verilen kesin ve ek kesin teminat,teminat olarak kabul edilen değerlerle değiştirilebilir.

        12.4. Kesin Teminat ve Ek Kesin Teminatın Geri Verilmesi:

        12.4.1. Taahhüdün,sözleşme ve ihale dökümanını hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve yüklenicinin  bu işten dolayı idareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra,Sosyal Sigortalar Kurumu’ndan alınan soğuk damgalı ilişiksiz belgesinin İdareye verilmesinin ardından kesin kabul yapıldıktan sonra kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tamamı,Yükleniciye iade edilecektir.

        12.4.2. Yüklenicinin bu iş İdareye ve Sosyal Sigortalar Kurumu’na olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanuni vergi kesintilerinin hizmetin kabul tarihine kadar ödenmemesi durumunda protesto  çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin ve ek kesin teminat paraya çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edilir,varsa kalanı Yükleniciye geri verilir.

        12.4.3. Yukarıdaki hükümlere göre mahsup işlemi yapılmasına gerek bulunmayan hallerde; kesin hesap ve kabul tutanağının onaylanmasından itibaren iki yıl içinde idarenin yazılı uyarısına rağmen talep edilmemesi nedeniyle iade edilmeyen kesin teminat mektupları hükümsüz kalır ve düzenleyen banka veya özel finans kurumuna iade edilir.Teminat mektubu dışındaki teminatlar süresinin bitiminde Hazine’ye gelir kaydedilir.

        Madde 13- Ödeme Yeri ve Şartları

        13.1. İhale konusu hizmete ilişkin ödeme Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü’nün 2008/1 sayılı genelgeleri doğrultusunda ihalenin idaremizce yapılıp işe başlamasından sonra %30’luk fiziki gerçekleşmelere göre  Mircekiraz Köyü proje heyeti tarafından hazırlanacak hak ediş raporu doğrultusunda yükleniciye nakit yada köy hane halkı adına düzenlenmiş senet ve çek şeklinde ödeme yapılacaktır. Senet ve çeklerin tahsili yükleniciye aittir. Ödeneklerin gecikmesi durumunda yüklenici bu konuda hak talep edemez.

        13.3.  Yüklenici yapılan işe ilişkin hak ediş ve alacaklarını idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.

        Madde 14- Avans Verilmesi,Şartları ve Miktarı

        Bu iş için avans verilmeyecektir.

      

 Madde 15- Fiyat Farkı

        15.1. Yüklenici,gerek sözleşme süresi,gerekse uzatılan süre içinde,sözleşmenin tamamen ifasına kadar,vergi,resim,harç ve benzeri mali yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni mali yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamaz.

        15.2. Bu iş için fiyat farkı verilmeyecektir.

        Madde 16- Alt Yüklenicilere İlişkin Bilgiler ve Sorumluluklar

        İhale konusu hizmetin tamamı veya bir kısmı,alt yüklenicilere yaptırılamaz.

        Madde 17- Cezalar ve Kesintiler

        İşin sözleşme süresinde yerine getirilmemesi halinde gecikilen her gün %02 (binde iki) gecikme cezası uygulanır.

        Madde 18- Süre Uzatımı Verilebilecek Haller ve Şartları

        18.1. Mücbir Sebepler: Yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş ve taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen on (10) gün içinde Yüklenicinin idareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve bu durumun yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi kaydıyla aşağıda belirtilen haller mücbir sebep olarak kabul edilir:

        a)Doğal afetler,

        b)Kanuni grev,

        c)Genel salgın hastalık,

        d)Kısmi veya genel seferberlik ilanı,

        e)Gerektiğinde Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.

        18.2. İdareden Kaynaklanan Sebepler: İdarenin, sözleşmenin ifasına ilişkin olarak bu sözleşmede ve Genel Şartname’de yer alan yükümlülüklerin Yüklenicinin kusuru olmaksızın öngörülen süreler içinde yerine getirmemesi (yer teslimi, projelerin ve iş programının onaylanması, izin, ruhsat ve olurlar gibi) ve bu sebeple işin süresi içinde bitirilmesinin mümkün olmaması halinde, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması ve Yüklenicinin bu engeli kaldırmaya gücünün yetmemesi kaydıyla, durum İdarece incelenerek işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre işin süresi, gecikmeyi karşılayacak şekilde işin ilgili kısmı veya tamamı için uzatılabilir.

        18.3. Sözleşmenin 26. Maddesi gereğince ilave işler nedeniyle iş artışının ortaya çıkması halinde işin süresi, bu artışla orantılı olarak işin ilgili kısmı veya tamamı için uzatılır.

        18.4. Süre uzatımına ilişkin diğer hususlarda Genel Şartname’nin ilgili hükümleri uygulanır.

      

 

Madde 19- Kontrol Teşkilatı, Görev ve Yetkileri

        İşin, sözleşme ve eklerinde tespit edilen standartlara (kalite ve özelliklere) uygun yürütülüp yürütülmediği İdarenin talebi üzerine İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ile Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğü tarafından bu işin kontrolü için görevlendirecek birer teknik eleman ile idare tarafından görevlendirilecek bir idari personel olmak üzere üç kişiden oluşan Kontrol Teşkilatı aracılığıyla denetlenir. Bu denetlemede gerekli görmesi halinde bizzat idare tarafından görevlendirilen kontrol heyeti görevli ve yetkilidir.

        Madde 20- İşin Yürütülmesine İlişkin Kayıt ve Tutanaklar

        İşin yürütülmesine ilişkin kayıt ve tutanaklar sözleşmenin 19’uncu maddesinde belirtilen kontrol heyeti tarafından tutulacaktır.

        Madde 21- Teslim, Muayene ve Kabul İşlemlerine İlişkin Şartlar

        21.1. Kesin Hesap Raporu

       Geçici kabul belgesinin düzenlenmesinden sonra en geç yetmiş (70) gün içerisinde, kabul komisyonu detaylı olarak, sözleşmeye uygun şekilde yapılmış olan bütün işlerin değerini gösteren tamamlayıcı dökümanla birlikte bir kesin hesap raporu düzenleyecektir.

        Kesin Hesap Raporu Asgari Bilgileri İçerecektir:

(a)    İdare tarafından daha önce ödenmiş bulunan bütün meblağlar ve idarenin sözleşme ile hak kazandığı alacaklar indirildikten sonra, varsa idarenin yükleniciye borçlu kaldığı bakiye ile,

(b)   Kesin hesapta yükleniciye ödenmesi gereken bir tutar öngörülmüşse bu tutar, kesin hesabın idareye iletilmesinden itibaren altmış (60) gün içerisinde idare tarafından yükleniciye ödenecektir. Ancak yukarıdaki (a) bendi gereğince çıkarılan hesap sonucunda yüklenicinin idareye borçlu bulunduğu anlaşılırsa, idare bir süre vererek bu miktarın ödenmesini yükleniciden talep eder.Yüklenicinin ödemede bulunmaması halinde, idarenin alacağı yüklenicinin teminatından kesilir.

        21.2- Kesin Teminatın ve Ek Kesin Teminatın Geri Verilmesi

        Taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun şekilde yerine getirildiği usulüne göre anlaşıldıktan ve yüklenicinin bu işten dolayı idareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra, Sosyal Sigortalar Kurumu’ndan işsizlik belgesinin getirilmesi halinde geçici kabulden sonra kesin ve varsa ek kesin teminatın yarısı, kesin kabulün sonunda tamamı; yükleniciye iade edilir.

        Yüklenicinin sözleşme konusu işler nedeniyle İdareye ve Sosyal Sigortalar Kurumu’na olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan yasal vergi kesintilerinin kabul tarihine kadar ödenmemesi halinde kesin teminat ve ek kesin teminat, paraya çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edilir, varsa kalanı yükleniciye geri verilir.

        Yukarıdaki hükümlere göre mahsup işlemi yapılmasına gerek bulunmayan hallerde; işin kesin kabul tarihinden itibaren iki (2) yıl içinde idarenin yazılı uyarısına rağmen talep edilmemesi nedeniyle iade edilemeyen kesin teminat mektupları hükümsüz kalır ve bankasına iade edilir.Teminat mektubu dışındaki teminatlar sürenin bitiminde Mircekiraz Köyü Muhtarlığına gelir kaydedilir.

        Madde 22- Yüklenicinin Sözleşme Konusu İş İle İlgili Çalıştıracağı Personele İlişkin Sorumlulukları

        22.1- Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile,ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorumlulukları, ilgili mevzuatın bu konuyu düzenleyen emredici hükümlerine göre olacaktır.Yüklenici bunları aynen uygulamakla yükümlüdür.

        22.2- Yüklenici bütün giderleri kendisine ait olmak üzere hizmetinde çalışanlar için gerek bireysel gerekse birlikte yaşadıkları ve çalıştıkları yerler bakımından, yürürlükte olan sağlık ile iş ve emniyet güvenliği hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak her türlü sağlık ile iş ve emniyet güvenliği önlemlerini almak ve çalışanların yerel şartlara göre sağlıklı bir şekilde yiyip içmeleri,yatıp kalkmaları ve yıkanmaları,hastalıklardan korunmaları,hastalık veya bir kaza halinde tedavileri konularında ilgili mevzuat hükümlerine ve idare veya kontrol teşkilatının kendisine vereceği talimata uymak zorundadır.

        22.3- Yüklenicinin  iş güvenliğine ilişkin önlemleri almasına rağmen olabilecek kazalarda çalıştırdığı işçi ve personelinden kazaya uğrayanların tedavilerine ilişkin giderlerle kendilerine ödenecek tazminat yükleniciye aittir. Ayrıca işi ve personelden iş başında veya işe bağlı nedenlerle ölenlerin defin giderleri ile ödenecek tazminatın tümü de yüklenici tarafından karşılanır.

        Madde 23- Sözleşmede Değişiklik Yapılması

        Sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamaz ve ek sözleşme düzenlenemez.

Madde 24- İdarenin Sözleşmeyi Feshetmesi

Aşağıda belirtilen hallerde İdare sözleşmeyi fesheder:

a)      Yüklenicinin taahhüdün ihale dökümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, sözleşmede belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere,idarenin en az on (10) gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi,

b)       Sözleşmenin uygulanması sırasında Yüklenicinin sözleşme hükümlerine aykırı fiil ve davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi,

        Hallerinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

        Madde 25- Mücbir Sebeplerden Dolayı Sözleşmenin Feshi

        Mücbir sebeplerden dolayı veya Yüklenici sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.Sözleşmenin feshedilmesi halinde,hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilerek kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir.

        Madde 26- Sözleşme Kapsamında Yaptırılabilecek İlave İşler,İş Eksilişi ve İşin Tasfiyesi

        Ön görülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması halinde,artışa konu olan işi; Sözleşmeye esas iş tanımı içinde kalması ve İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması şartıyla sözleşme bedelinin %20’sine kadar oran dahilinde,süre hariç sözleşme ve ihale dökümanında ki hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırmaya idare yetkilidir.

        Madde 27- Yüklenicinin Ceza Sorumluluğu

        İş tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi Türk Ceza Kanunu’na göre suç teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunan Yüklenici ile o işteki ortak veya vekilleri hakkında Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre ceza kavuşturması yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

        Madde 28- Yüklenici Tazmin Sorumluluğu

        Yüklenici,taahhüdü çerçevesinde kusurlu veya standartlarına uygun olmayan malzeme seçilmesi, verilmesi veya kullanılması,tasarım hatası,uygulama yanlışlığı,denetim eksikliği,taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmemesi ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ve ziyandan doğrudan sorumludur.Bu zarar ve ziyan genel hükümlere göre Yükleniciye ikmal ve tazmin ettirilir.

        Madde 29- Yüklenicinin Diğer Sorumlulukları

        Yüklenici,üstlenmiş olduğu işin devamı süresince,iş yerinden ayrılamaz.Ancak idare tarafından kendi yerine kabul edilecek birisini,işlerin gecikmesine veya durmasına hiçbir şekilde yol açmamak şartı ile vekil bırakarak iş aşından ayrılabilir.Yüklenici veya vekili,iş yerinden ayrılmalarını gerektiren zorunlu hallerde,kontrol teşkilatından izin almak zorundadırlar.

        Yüklenici veya vekili,işlerle ilgili denetimler ve çalışmalar sırasında istendiği zaman kontrol teşkilatı ile birlikte bulunacaktır.

        Her ne sebeple olursa olsun idarenin izni olmadan proje dışına çıkılmayacaktır.

        İnşaat ve izin sahasında eski ve tarihi eserlere rastlanıldığında çalışmalar durdurularak idareye haber verilecek,bulunulan tarihi eser olursa aynen muhafaza edilecektir.

        İnşaat sahasının ve izin sahasındaki ağaçların kesilmesi gerektiğinde bu ağaçlar mahalli orman idaresince usulüne uygun damgalandıktan sonra idarenin bilgisi dahilinde ve izni ile kesilecektir.

        Yüklenici kendisine teslim edilen alanda çevrenin,şahıslara ait tarım arazilerinin,ormanların korunmasına ve orman yangınlarına karşı her türlü önlemleri almaya ve orman idaresi ile idarenin bu konuda ki direktiflerine uymaya mecburdur.Bu konudaki ihmal ve kusurundan dolayı meydana gelecek muhtemel zarardan orman idaresine,idareye ve 3. Kişilere Karşı sorumlu olacaktır.

        İnşaat ve izin sahasında yapılaşma ile ilgili inşaat artıkları bulundurulmayacak ve işin sonunda şantiye tesisleri sökülerek,varsa şantiye artıkları ile birlikte orman dışına taşınacaktır.Aksi halde bu işlemler idare tarafından yapılarak,yapılan masraflar yüzde elli zamlı olarak yükleniciden tahsil edilecektir.

 

 

     Madde 30- İhale Konusu İşle İlgili Yargı Kararlarında Yapılacak İşlemler;

        İhale konusu işe ilişkin olarak işin yapım aşamasında yetkili mahkeme tarafından idarenin iş ve işlemleri hakkında verilecek olan yürütmeyi durdurma veya yapılan işlemin iptaline ilişkin kararlar idare tarafından eksiksiz uygulanır.

        Bu durumda mahkeme kararının idareye,idarenin de yükleniciye tebliğine kadar geçen süre içinde yapmış olduğu işlerin ve ihale konusu iş için almış olduğu malzemelerin tutarı kabul,muayene ve kontrol heyeti tarafından tanzim edilecek tasfiye ve hak ediş tutanağı üzerinden ödenir ve iş tasfiye edilir.

        Yüklenici tarafından satın alınarak mahkeme kararına istinaden işin tasfiye nedeniyle yerinde kullanılamayan ve idarenin bedelini ödediği malzeme yüklenici tarafından idarenin göstereceği depoya kabul,muayene ve kontrol heyetinin gözetiminde tutanakla teslim edilir.

        Yüklenici mahkeme kararı nedeniyle yapılamayan işler için başka herhangi bir hak iddiasında ve talepte bulunamaz.

        Madde 31- Anlaşmazlıkların Çözümü

        Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde GEREDE mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

        Bu sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.Bu sözleşme 31 (otuz bir) maddeden ibaret olup,İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra …/…/2010 tarihinde yürürlüğe girer.

                     İDARE                                                                                                                    YÜKLENİCİ

      HALİL ZAĞLIOL

Mircekiraz Köyü Muhtarı

Rating
Yorumlar
Şu anda, mevcut bir yorum yok. Yorum yapan ilk kullanıcı siz olun!
Yorum eklemek için buraya tıklayın.
 
 
   
Copyright © 2008 Mircekiraz Köyü. Tüm hakları saklıdır.