Kayıt
 
 
   
 

Güncel Yazılar | Kategoriler | Ara | RSS

26 Mayıs 2010 Çarşamba
KANALİZASYON VE İÇME SUYU İNŞAATI - İDARİ ŞARTNAME
09:06 :: 2865 Views :: 0 Comments ::
 

BOLU İLİ GEREDE İLÇESİ MİRCEKİRAZ KÖYÜ MUHTARLIĞI

                                                      İDARİ ŞARTNAME

        1- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler

1.1. İş Sahibi İdarenin;

a)      Adı: Bolu ili Gerede İlçesi Mircekiraz köyü Muhtarlığı

b)      Adresi: Mircekirazköyü köy Odası

c)       Telefon numarası: 0536.225.84.36 – 0533.633.22.86

d)      Faks numarası:

e)      Elektronik posta adresi: bilgi@mircekiraz.com

f)       İlgili personelin adı-soyadı/unvanı : Halil Zağlıol

g)      1.2.İstekliler,ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edilebilir.

Madde 2- İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler

İhale konusu hizmetin;

a)      Adı: Bolu Bolu ili Gerede İlçesi Mircekiraz köyü Kanalizasyon ve İçme suyu inşaatları

b)      Varsa kodu: mircekiraz01

c)       (Fiziki) miktarı ve türü: Kanalizasyon ve içme suyu inşaatlarına ait proje,teknik şartname ve keşiflerinde gösterilen işler.

d)      Yapılacağı yer: Bolu ili Gerede İlçesi Mircekiraz köyü Muhtarlığı Merkez Mahalle

e)      Madde 3- İhaleye İlişkin Bilgiler

İhaleye ilişkin bilgiler:

a)      İhale usulü: Teklifler kapalı zarfta teslim edilecek İhale komisyonu (7 Kişi) takdirinde açılıp değerlendirilerek taraflara yazılı olarak bildirilecek.

b)      İhalenin yapılacağı adres: Mircekirazköyü Köy Odası

c)       İhale tarihi: 02.Haziran.2010

d)      İhale saati: 20:00

e)      İhale komisyonu toplantı yeri: Mircekirazköyü Köy Odası

Madde 4- İhale Dokümanının Görülmesi ve Temini

4.1. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir.Ancak,ihaleye teklif verecek olanların İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.

        a) İhale dokümanının görülebileceği yer: Köy Muhtarı veya www.mircekiraz.com

        b) İhale dokümanının satın alınacağı yer: Mircekiraz Köyü Sosyal Yardımlaşma Derneği

        c) İhale dokümanının satış bedeli (varsa vergi dahil): 200.00.TL.

4.2. İhale dokümanı, içeriğindeki belgeleri gösteren bir dizi pusulasıyla birlikte verilir.İstekli,ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder.İdare bu incelemeden sonra isteklinin,ihale dokümanını oluşturan belgelerin tamamını aslına uygun olarak teslim aldığına dair,dizi pusulası üzerine yazılarak imzalanmış beyanını alır.

4.3. İstekli ihale dokümanını satın almakla, ihale dokümanını oluşturan belgelerde yer alan koşul ve kuralları kabul etmiş sayılır.

Madde 5- Tekliflerin Sunulacağı Yer,Son Teklif Verme Tarih ve Saati

5.1. Tekliflerin sunulacağı yer, son teklif verme tarih ve saati:

        a) Tekliflerin sunulacağı yer: Mircekiraz Köyü Muhtarlığı

        b) Son teklif verme tarihi (ihale tarihi): 02.Haziran.2010

        c) Son teklif verme saati (ihale saati): 19:00

Madde 6- İhale Dokümanının Kapsamı

İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır.

a)      İdari Şartname,

b)      Teknik Şartname,

c)       Sözleşme Tasarısı

                             II- İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 7- İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlilik Kriterleri

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında aşağıda belirtilen sıraya göre ve sıra numarası verilmek suretiyle   sunmaları gerekir:

1)      Şekli ve içeriği bu şartname de belirlenen teklif mektubu ve birim fiyat teklif cetveli,(Sıra No: 1, 1/1)

2)      Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi. (Sıra No:2)

3)      Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi

a)      Gerçek kişi olması halinde,ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış,Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası’na kayıtlı olduğunu gösterir belge,(Sıra No:3)

b)      Tüzel kişi olması halinde,mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası’ndan ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış,tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.(Sıra No:3)

4)      Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

a)      Gerçek kişi olması halinde,noter tasdikli imza beyannamesi, (Sıra No:4)

b)      Tüzel kişi olması halinde,ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları,üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. (Sıra No:4)

5)      Toplam teklif edilen bedelin %3’ü miktarında geçici teminat. (Sıra No:5)

6)      İstekli en az 25.000.00-TL: Tutarında iş bitirme belgesi ibraz edecektir.Benzer iş olarak her türlü kanalizasyon ve içme suyu yapım işlerine ilişkin iş bitirme belgesi kabul edilecek,bunun dışındakiler iş bitirme belgesi olarak kabul edilmeyecektir. (Sıra No:6)

7)      İhale dokümanının satın alındığına dair belge (Sıra No:7)

8)      İhaleye katılabilmek için en az 1 kanal kazıcı kepçe,1 betoniyer,1 su tankı çalıştıracağına dair taahhütname verecektir. (Taahhütname ekte bulunan örneğe uygun olarak doldurulacaktır.) İhale üzerinde kalan istekli bu taahhütnameyi noter tasdikli olarak verecektir. (Sıra No:8)

9)      İşin kontrolü için İdare tarafından görevlendirilecek Teknik Personele işin denetimini yapmak üzere ulaşım için yüklenici gerekli aracı tahsis edeceğine dair taahhütname verecektir. (Taahhütname ekte bulunan örneğe uygun olarak doldurulacaktır.) İhale üzerinde kalan istekli bu taahhütnameyi noter tasdikli,aracın plakası ve şoförünün adının da belirtir şekilde sözleşme imzalanmadan önce idareye vermek zorundadır. (Sıra No:9)

10)   Kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar bu ihaleye katılamaz.İstekli durumunun yukarıda belirtilen şekilde olmadığına dair İdareye yazılı beyanda bulunacaktır. (Beyan ekte bulunan örneğe uygun olarak verilecektir.) (Sıra No:11)

        İhaleyi yapan idarenin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar ile bunların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayım hısımları ve evlatlıkları ve evlat edilenler bu ihaleye katılamaz.

11)   İhale dosyasında örneği bulunan yer görme belgesi. (Sıra No: 12)

12)   Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılamaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi. (Sadece vekaleten ihaleye katılanlar verecektir.) (Sıra No:13)

        İstekliler yukarıda maddeler halinde belirtilen belge ve bilgileri yine yukarıda belirtilen sıra numarasına göre eksiksiz olarak sunacaklardır.

        İdaremiz tarafından istenilen belge ve bilgilerin istenilen sıraya göre sunulmaması veya eksik ya da hatalı olarak sunulması halinde istekli ihale dışı bırakılacaktır.

8. Belgelerin sunuluş şekli:

       (1) Teklif mektubu,bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı,soyadı veya ticari unvanı ile hangi işe ait olduğu yazılır.Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır,kaşesi veya mührü basılır.Bu zarf geçici teminata alındı veya geçici teminat belgesi ve ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır.Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı veya ticaret unvanı ile tebligata esas olarak göstereceği açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.

        (2) Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,üzerinde kazıntı,silinti,düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad-soy ad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur.Bunları karşılamayan teklifler reddedilir ve hiç yapılmamış sayılır.Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur.Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı,silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddedilir ve hiç yapılmamış sayılır.

        (3) Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında komisyon başkanlığına verilir.Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve  açılmaksızın iade edilir.Alındı numarası zarfın üzerine yazılır.Teklifler bizzat istekli kanuni temsilcileri ve tüzel kişilerde temsile yetkili kişiler tarafından komisyon başkanlığına verilir.Posta ile iadeli taahhütlü olarak teklif verilemez ve bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmaz.

        (4) Komisyon  Başkanlığı’na verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

Madde 9- Teklif Hazırlama Giderleri

Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. İdare, ihalenin seyrine ve sonucuna bakılmaksızın,isteklinin üstlendiği bu masraflardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Madde 10- İşin Yapılacağı Yerin Görülmesi

İşin yapılacağı yeri ve çevresini gezmek, inceleme yapmak; teklifini hazırlamak ve taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek isteklinin sorumluluğundadır.İş yeri ve çevresinin görülmesiyle ilgili bütün masraflar istekliye aittir.

Madde 11- İhale Saatinden Önce İhalenin İptal Edilmesinde İdarenin Serbestliği

11.1. İdarenin gerekli gördüğü veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde, ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir.

11.2. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce idareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

Madde 12- Alt Yükleniciler

    III- TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 13- Teklif ve Sözleşme Türü

İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

Madde 14- Teklifin Dili

Türkçe’dir.

Madde 15- Teklif ve Ödemelerde Geçerli Para Birimi

İsteklinin teklifini gösteren fiyatlar ve bunların tutarları TL. olarak belirtilecektir. Sözleşme konusu işin ödemelerinde de bu para birimi kullanılır.

Madde 16- Kısmi Teklif Verilmesi

Bu hizmet ihalesinde işin tamamı için teklif verilir.

Madde 17- Tekliflerin Sunulma Şekli

17.1. Teklif mektubu ve geçici teminat d dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak bu Şartname ile istenilen bütün belgeler bir zarfa (veya pakete) konulur.Zarfın üzerine isteklinin adı,soyadı veya ticaret unvanı,tebligata esas açık adresi,teklifin hangi işe ait olduğu ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır.Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak,mühürlenecek veya kaşelenecektir.

17.2. Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında idareye ( tekliflerin sunulacağı yere) teslim edilir.Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir.Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmez.

Madde 18- Teklif Mektubunda;

a)      İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

b)      Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,

c)       Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltme bulunmaması,

d)      Teklif mektubunun ad,soy ad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,ZORUNLUDUR.

Madde 19- Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar

Ulaşım,sigorta vergi,resim ve harç giderleri yükleniciye aittir.

Madde 20- Geçici Teminat

İstekliler teklif bedelinin %3ü miktarında : geçici teminat verecektir.%3 oranından az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Madde 21- Teminat Olarak kabul Edilecek Değerler

Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır;

a)      Tedavüldeki Türk Parası

b)      Senet, çek v.s

c)       Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları

d)      Hazine Müşteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

Madde 22- Geçici Teminatın Teslim Yeri

22.1. Teminat mektupları,teklif zarfının içinde sunulur.

22.2. Teminat mektupları dışındaki teminatların Birlik Muhasebesine yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir.

 

Rating
Yorumlar
Şu anda, mevcut bir yorum yok. Yorum yapan ilk kullanıcı siz olun!
Yorum eklemek için buraya tıklayın.
 
 
   
Copyright © 2008 Mircekiraz Köyü. Tüm hakları saklıdır.