Kayıt
 
 
   
 
 
 
GEREDE MİRCEKİRAZ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEGİ
TÜZÜĞÜ
MADDE: 1. DERNEĞİN ADI :
                          Gerede Mircekiraz Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği.
MADDE : 2. DERNEĞİN MERKEZİ :
                         Gerede de’ dir.
MADDE : 3. DERNEĞİN AMACI :
                          Mircekiraz köyü gençlerinin zihni ve bedeni gelişmesini sağlayacak spor sahaları ve kütüphane yaptırmak, köyde yardımlaşma ve dayanışma etkinlikleri sağlamak. İhtiyacı olanların cenaze ve hastane giderlerini karşılamak. Köyün kalkınması ve güzelleşmesi için faaliyette bulunmak Yol, Su, Elektrik, Telefon, Köy okulu, Köy odası, Köy konağı, Yemekhane, Çamaşırhane, Gusulhane, Camii, Mezarlık vb yerlerin yapım, bakım ve onarım gibi ve ağaçlandırma işlerini yapmak. Köylünün tarımsal ve hayvansal ürünlerini artırmak için ilgili kurumlarla iş birliği sağlamak köyün yararına olan diğer işleri yapmak.
                              Derneğimiz siyasetle ile uğraşmaz.
MADDE : 4. ÇALIŞMA KONULARI VE ÇALIŞMA BİÇİMLERİ :
                         Dernek üçüncü maddede belirtilen amacın gerçekleştirilmesi için toplantılar, geziler, bilimsel çalışmalar, sportif faaliyetleri ve sergiler düzenleyebilir. Arşiv oluşturabilir. Plan proje yaptırılabilir. Bunlar için yarışmalar açılabilir. Alınan kararların sonucunu uygulayabilir. Taşınmaz edinebilir ve satabilir.

MADDE : 5. DERNEK KURUCULARI :

S.No
Adı Soyadı
Doğ.Yer ve yıl
Mesleği
Tabiyatı
Adresi
1.
M.Ali Halıcı
Gerede
Serbest
T.C.
Mircekiraz köyü Gerede
2.
İbrahim Karacaer
Esnaf
3.
Salih Dağdeviren
Esnaf
4.
Ali Geçimli
Emekli
5.
Rafet Şahin
Müteahhit
6.
Yaşar Nazlı
Keresteci
7.
Mehmet Mavili
Müteahhit
8.
Ali Cangül
Müteahhit
9.
Ömer Alagöz
Marangoz
10.
İsmail Halıcı
Mobilyacı
11.
İbrahim Ulutürk
Esnaf
12.
Kemalettin Taşlı
Çiftçi
13.
Kazım Can
Esnaf
14.
Yunus Çakır
Müteahhit
15.
Halil Zağlıol
Marangoz

 

MADDE: 6. ÜYE OLMA HAKKI VE ÜYELİK İŞLEMLERİ 
 Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.
Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.
            Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.
            Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.
 
MADDE : 7. ÜYELİKTEN ÇIKMA :
            Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.
            Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez. Ölse dahi
 
MADDE : 8. ÜYELİKTEN ÇIKARILMA :
            Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.
            1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
            2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
            3-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını üç ay içinde ödememek,
            4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.
5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,
Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.
            Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.
MADDE : 9. DERNEK ÜYELERİNİN HAKLARI
      a- Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir.
      b- Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır.
      c- Üyeler oylarını bizzat kullanırlar.
      d- Genel kurulda vekaleten başkalarına oy kullanamaz
      e- Fahri üyelerin oy hakkı yoktur.
 
MADDE: 10. GENEL KURUL KURULUŞ ŞEKLİ :
           Aidatlarını ödemiş ve üyelikten düşürülmemiş dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerden oluşur.
 
MADDE: 11.  DERNEK GENEL KURULUNUN KURULUŞ ŞEKLİ, TOPLANMA ZAMANI , ÇAĞRI VE TOPLANTI USULÜ :
Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.
            Genel kurul;
1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,
            2-Yönetim ve ya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.
            Olağan genel kurul, 3 yılda bir, Temmuz ayı içersinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.
Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.
Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.
MADDE: 12. ÇAĞRI USULÜ :  
Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek, posta, yazılı, ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.
Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
MADDE: 13. TOPLANTI YERİ :
               Genel kurul toplantıları dernek merkezlerinin bulunduğu yerden başka bir yerde yapılamaz.
 
MADDE: 14. TOPLANTI YETER SAYISI :
a-     Genel kurul Dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3’ ünün katılmasıyla toplanır.
b-     İlk toplantıda yeter sayıda çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısı toplantının iki katından az olmaz.
 
MADDE: 15. TOPLANTI USULÜ :
Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.
Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.
Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.
Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazurun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.
Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.
Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.
Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır
Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.
MADDE: 16.  TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR :
               Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenilen konuların gündeme alınması zorunludur.
MADDE: 17. GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ :
a-     Aşağıdaki yazılı hususlar genel kurulunca görüşülüp karara bağlanılır.
1-     Dernek organlarının seçilmesi.
2-     Dernek tüzüğünün değiştirilmesi.
3-     Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi.
4-     Yönetim kurulunun ibra edilmesi.
5-     Yönetim kurulunun ca hazırlanan bütcenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi.
6-     Dernek için gerekli taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi.
7-     Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi.
8-     Derneğin fesh edilmesi.
9-     Mevzuatta ve dernek tüzüğünde genel kurulunca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.
 
MADDE: 18. OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ :
              Oylar gizli olarak kullanılır. Açık olarak tesnif edilir.
 
MADDE: 19. YÖNETİM KURULU :
               Yönetim kurulu beş asıl ve beş yedek üye olarak genel kurulca gizli oyla seçilir. Asil üyeliklerde boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin göreve çağırılması zorunludur. Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.
1-     Derneğin temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya bir kaçına yetki vermek.
2-     Dernek şubelerinin açılmasını karalaştırmak ve şube kurucularına yetki vermek.
3-     Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlamak ve genel kurula vermek.
4-     Türk vatandaşları olmayanların dernek üyeliğine kabulü halinde bunların on gün içinde mahallin en büyük amirine bildirmek.
5-     Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmaktır.
6-     Yönetim kurulu görev bölümü yaparak başkan yardımcısını sekreterlerini ve saymanını seçilenler arasından belirtir.
Yönetim kuruluna en az ayda bir kez dernek ikametgahında önceden kararlaştırılacağı belirli gün ve saatte çağrısız toplanır.
Yönetim kurulu üye tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunuşu ile toplanır
Kararlar oy çokluğu ile alınır.
Oyların eşit olması durumunda başkanın oyu çoğunluğu sağlamış sayılır.
 
MADDE: 20. YÖNETİM KURULUNUN YEDEK ÜYELERLE TAMAMLANMASI :
               Yönetim kurulu üye sayısı boşalmalar sebebi ile yedeklerin de getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağıya düşerse, genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağırılır. Yardımın yapılması halinde, dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine mahallin sulh hukuk hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi, bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirilir.
 
MADDE: 21. DENETLEME KURULU :
               Denetleme kurulu üç asil ve üç yedek üyeden meydana gelir.
               Bu kurul bir denetleme görevini dernek tüzüğünde tespit dilen esas ve usullere göre ve altı ayı geçmeyen aralıklarla yapar. Ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde yönetim   kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.
 
MADDE: 22. DERNEK ,ÜYELERİNİN YILLIK AİDAT MİKTARI : 
              Dernek üyelerinin ödeyecekleri yıllık aidat miktarı 50.- YTL dir.
 
MADDE: 23. DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI :
1-     Üye aidatı.
2-     Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, eğlence, temsil, konser, spor yarışmaları , gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler.
3-     Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler.
4-     Bağışlar ve yardımlar, şahıs ve müesseselerin yapacakları taşınır veya taşınmaz bağış teberrular, dernek mallarından elde edilen gelirler.
5-     Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olan toplanacak bağış ve yardımlardan oluşur.
Dernek, dış ülkelerdeki gerçek ve tüzel kişilerden veya diğer kuruluşlardan yardım alabilmem için önce iç işleri bakanlığından izin alması gerekir.
 
MADDE: 24. YARDIM KABUL EDİLMEYECEKTİR :
              Dernek siyasi partilerden, işçi ve ya iş veren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan her hangi suretle yardım kabul edemez ve adı geçen kuruşlar yardımda bulunamaz.
MADDE: 25. DEFTER VE KAYITLAR : 
               Dernek aşağıda aşağıda yazılı defterleri tutar.
1-     Üye kayıt defteri: Derneğe girenlerin kimlikleri, derneğe giriş tarihi bu deftere yazılır.
2-     Karar defteri:   Yönetim kurullarının kararları tarih ve numara sırası ile bu deftere kayıt olur. Karalarlın altı başkan ve üyelerce imzalanır.
3-     Gelen giden evrak defteri : Gelen ve giden evrak, tarih ve numarası ile bu deftere kayıt olunur. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyalarlı dosyalarında saklanır.
4-     Gelir ve gider defteri : Dernek namına alınan bütün paralarlın alındıkları ve harcanan paranın da verildikleri yerler açık ve düzenli olarak bu defterde gösterilir.
5-     Bütçe kesin hesap bilanço defteri : Bütçe kesin hesabı ve bilanço bu deftere işlenir.
6-     Demirbaş defteri : Derneğe ait demirbaşlarlar bu deftere işlenir.
7-     Alındı belgesi kayıt defteri: Bu defterin noterden tasdikli olunması zorunludur.
MADDE: 26. GELİR VE GİDERLERDE USUL :
              Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır. Ve giderler harcama belgesi ile yapılır.
              Bu belgelerin saklama süresi : Özel konularda gösterilen daha uzun süreyle ilişkin hükümler saklı kalmak üzere beş yıldır.    Dernek gelirlerinin alınmasında kullanılacak alındı belgesi maliye bakanlığınca bastırılır.
              Maliye bakanlığı yazılı istemden itibaren otuz gün içinde alındı belgesinin sağlayamazsa, dernek özel olarak bastıracağı alındı belgelerini mahallin en büyük mülki amirliğinde onaylatarak, bağış ve aidat kabul eder.
              Alındı belgesinde, ödeme bağışta bulunan ve açık kimliği imzası maliye bakanlığınca resmi alındı belgesi   sağlandıktan sonra özel alındı belgesi kullanamaz.
              Bağış ve aidat toplayacak toplayacak kişi veya kişileri dernek yönetim kurulu kararlarlı belirtir.Bu karar o yerin en büyük mülki amirine tescil ettirilir.
 
MADDE: 27. DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKİLLERİ: 
              Derneğin iç denetimi, dernekler kanunu ve dernek tüzüğüne göre denetleme kurulu tarafından gerçekleştirilir.
                 Ancak dernek tüzüğünde “ dernek tüzüğüne göre hükmü gerçekleştirilecek” belirlenmiş olmakla birlikte, yeteri açıklık bulunmayan durumlarda, tüm eksikliği tamamlamak üyelere dernek organları ve görevlerine tüm dernek faaliyetleri ile işleri yol göstermek ve yardımcı olmak amacı ile tek veya ayrı ayrı birim metinler hazırlanıp genel kurulun oylarından geçirilmek suretiyle yürürlüğe konulacak yönetmelikler çıkarılır.
 
MADDE: 28. TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ : 
             Olağan veya olağan üstü toplantı gündemine konulmak, yeterli bir süre önce değişiklik önerileri yazılı olarak üyelere bildirilmek koşulu ile tüzük değiştirilebilir.
             Görüşmelere başlanması için genel kurul toplantısının yapılabileceği ilişkin çoğunluk uygulanır.
             Tüzük değişikliği için karar çoğunluğu toplantıya katılan üyelerin 2/3 nün oyudur.
 
MADDE: 29. DERNEĞİN FESHİ VE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ:
Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Mircekiraz Köyü Sosyal Yardımlaşma ve DayanışmaDerneği” ibaresi kullanılır.
 Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.
Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.
Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.
Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.
 
MADDE: 30. HÜKÜM EKSİKLİĞİ:
            Madde 21-Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.
            Bu tüzük 30 (otuz) maddeden ibarettir.
 
 
 
   
Copyright © 2008 Mircekiraz Köyü. Tüm hakları saklıdır.